Danh mục - Mục tin

Danh mục - Mục tin

Cải cách hành chính

VB mới

Lịch làm việc, thông tin tiếp dân

Thông tin (ĐĐ, QH, ĐT, KH, NS, KT)

Giá cả hàng hóa

Nhóm QC trái (tra cứu thông tin)

Chi tiết bài viết

Thông tin tổ chức bộ máy của UBND huyện Minh Hóa

UBND HUYỆN MINH HÓA

Huyen Minh Hoa

Địa chỉ:

 Tiểu khu 5 -  Thị trấn Quy Đạt - huyện Minh Hóa

Điện thoại:

 0232. 3572333

Fax:

 0232. 3572587

Email:

 minhhoa@quangbinh.gov.vn

Website:

 minhhoa.quangbinh.gov.vn

I. LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN:

 Chủ tịch UBND: Nguyễn Bắc Việt

 Điện thoại: 0232. 3572332

 Email: vietnb.mh@quangbinh.gov.vn

  

 Phó Chủ tịch UBND: Đinh Văn Lĩnh

 Điện thoại: 0232. 2215186

 Email: linhdv.mh@quangbinh.gov.vn 
  

Phó Chủ tịch UBND: Đinh Minh Hương

Điện thoại: 0232. 2244486

Email: huongdm.mh@quangbinh.gov.vn

Chủ tịch HĐND: Bùi Anh Tuấn

Điện thoại: 0232. 2467000

Email: tuanba.mh@quangbinh.gov.vn

  

Phó Chủ tịch HĐND: Cao Thanh Hải

Điện thoại:

Email: haict.mh@quangbinh.gov.vn

 

 

II. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND & UBND:

 Chánh Văn phòng: Đinh Thanh Sơn

 Điện thoại: 0232. 3572434

 Email: sondt.mh@quangbinh.gov.vn
  

 Phó Văn phòng: Đinh Minh Nam

 Điện thoại: 0232. 3573024

 Email: namdm.mh@quangbinh.gov.vn

 

 Phó Văn phòng: Đinh Tiến Dũng

 Điện thoại: 

 Email: dungdt.mh@quangbinh.gov.vn

 

III. CÁC BỘ PHẬN THUỘC VĂN PHÒNG HĐND & UBND:

1. Chuyên viên

- Điện thoại: 0232. 3572334

2. Văn Thư

- Điện thoại: 0232. 3572333

3. Phòng tiếp công dân

- Điện thoại: 0232. 3572475


Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Vườn phong nha kẻ bàng

Danh mục - Mục tin

Bắc Giang, Ninh Bình

Footer Quảng Bình