Thông tin tổ chức bộ máy của UBND huyện Minh Hóa

UBND HUYỆN MINH HÓA

Huyen Minh Hoa

Địa chỉ:

 Tiểu khu 5 -  Thị trấn Quy Đạt - huyện Minh Hóa

Điện thoại:

 0232. 3572333

Fax:

 0232. 3572587

Email:

 minhhoa@quangbinh.gov.vn

Website:

 minhhoa.quangbinh.gov.vn

I. LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN:

 Chủ tịch UBND: Nguyễn Bắc Việt

 Điện thoại: 0232. 3572332

 Email: vietnb.mh@quangbinh.gov.vn

  

 Phó Chủ tịch UBND: Đinh Văn Lĩnh

 Điện thoại: 0232. 2215186

 Email: linhdv.mh@quangbinh.gov.vn 
  

Phó Chủ tịch UBND: Đinh Minh Hương

Điện thoại: 0232. 2244486

Email: huongdm.mh@quangbinh.gov.vn

Chủ tịch HĐND: Bùi Anh Tuấn

Điện thoại: 0232. 2467000

Email: tuanba.mh@quangbinh.gov.vn

  

Phó Chủ tịch HĐND: Cao Thanh Hải

Điện thoại:

Email: haict.mh@quangbinh.gov.vn

 

 

II. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND & UBND:

 Chánh Văn phòng: Đinh Thanh Sơn

 Điện thoại: 0232. 3572434

 Email: sondt.mh@quangbinh.gov.vn
  

 Phó Văn phòng: Đinh Minh Nam

 Điện thoại: 0232. 3573024

 Email: namdm.mh@quangbinh.gov.vn

 

 Phó Văn phòng: Đinh Tiến Dũng

 Điện thoại: 

 Email: dungdt.mh@quangbinh.gov.vn

 

III. CÁC BỘ PHẬN THUỘC VĂN PHÒNG HĐND & UBND:

1. Chuyên viên

- Điện thoại: 0232. 3572334

2. Văn Thư

- Điện thoại: 0232. 3572333

3. Phòng tiếp công dân

- Điện thoại: 0232. 3572475